Om VirtualLab

VirtualLab AB er en nordisk distributør av digitale selvtester. Våre forebyggende tiltak fører til tidlig oppdagelse av sykdom og muliggjør effektiv oppfølging. Våre hovedområder i dag er: diabetes, onkologi, KOLS/astma, fertilitet og øyne.

I Sverige er bare 3 prosent av det offentlige helsebudsjettet rettet mot forebyggende tiltak. Det er ikke en bærekraftig måte å jobbe på, og det fører til et enormt sløseri. VirtualLab ble grunnlagt ut fra en sterk overbevisning om at en proaktiv tilnærming har mye større effekt og er mye billigere enn reaktivitet.


Selv om det er vedtatt kunnskap at forebygging gir bedre resultater på lang sikt, er det en stor utfordring for samfunnet å omstille helsevesenet. Helsevesenets budsjett har historisk hatt fullt fokus på å pleie mennesker gjennom fysisk besøk i en reaktiv tilstand.

Att arbeta med förebyggande hälsa pekas i en rad forskningsrapporter ut som en viktig del för att forma framtidens vård. Det som efterfrågas är ökat fokus på prevention och tidiga interventioner. Det ökade nyttjandet av digitala vårdbesök påskyndar utvecklingen och kommer att leda till en ny struktur för hur vård skall bedrivas.

Att skapa digitala flöden för att öka den tidiga upptäckten av sjukdom och att monitorera redan sjuka för att skapa bästa möjliga vård, är vårt bolags affärsidé och det som genomsyrar alla våra initiativ.

Vi hjelper helseaktører ved å tilby innovative, medisintekniske og digitale verktøy som kan brukes til å skape en effektiv, proaktiv og forebyggende helsetjeneste.

Melding sendt!